پژوهش

نمایه های معتبر علمی

  • مجلات ISI

    JCR 2019 ​​​​​​​
    JCR 2013​​​​​​​
  • ​​​​​​​ ​​​​​​​مجلات SCOPUS

  • ​​​​​​​مجلات ISC

  • مجلات علمی-پژوهشی

  • مجلات نامعتبر

  • ​​​​​​​MIF مجلات در هر گرایشی