آزمایشگاه میکروب شناسی


گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه میکروب شناسی
نام سرپرست: دکتر عبدالمجید محمدزاده
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 081-31403894
تلفن داخلی: 3894
پست الکترونیک: mohammadzadeh@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقای عباس آبادی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

در آزمایشگاه میکروبشناسی، انواع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در مقاطع کاردانی دامپزشکی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی، کارشناسی ارشد باکتری‎شناسی و دکتری تخصصی (PhD) باکتریشناسی صورت میگیرد که از جمله آنها می‎توان به ارائه واحدهای عملی مرتبط با دورههای آموزشی مقاطع فوق و همچنین انجام آزمایشات تحقیقاتی‒ تشخیصی مانند کشتهای باکتریایی جهت شمارش، جداسازی و تشخیص انواع باکتریهای بیماریزای دام، طیور و آبزیان، آزمون‎های حساسیت آنتیبیوتیکی، روشهای تشخیص مولکولی (PCR) و برخی از آزمایشات ویروس‎شناسی و سرولوژیکی اشاره کرد.

PHOTO-2020-11-11-09-49-02.jpg

thumbnail-2.jpg

PHOTO-2020-11-14-10-03-40.jpg

PHOTO-2020-11-14-10-03-41.jpg