معاونت پژوهشی

رضا نبوی

رضا نبوی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: