روسای پیشین


دکتر ناصر میرازی
- ریاست دانشکده از سال 76 تا 79 -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر حمید شکریان
- ریاست دانشکده از سال 79 تا 86 -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکترعبدالمجیدمحمدزاده
- ریاست دانشکده از سال 86 تا 94 -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر علی اصغر بهاری
- ریاست دانشکده از سال 94 تا 1400 -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :