دروس ارائه شده دانشکده

نمایش 1 - 20 از 842 نتیجه
از 43
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپیدمیولوژی (مواد عذایی) 1412081 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی 1413067 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی 1413067 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا نوریان هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00)
آشنایی با بیماریهای دامی 1413075 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
اصول اپیدمیولوژی 1413069 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی صادقی نسب هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
اصول بهداشت و بازرسی گوشت و فراورده های دامی 1413076 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00)
اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دامپزشکی 1413114 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00)
اصول پرورش گاو 1410002 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی اصغر بهاری هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
اصول پرورش گاو 1410002 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی 1413244 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 رضا نبوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی 1413244 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 رضا نبوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00)
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00)
اصول کالبد گشایی و نمونه برداری 1413068 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمد بابائی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 842 نتیجه
از 43