دروس ارائه شده دانشکده

نمایش 1 - 20 از 1,090 نتیجه
از 55
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپیدمیولوژی (مواد عذایی) 1412081 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی 1413067 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا نوریان هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی 1413067 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00)
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00)
آشنایی با بیماریهای دامی 1413075 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1402/04/19 (10:00 - 12:00)
اصول اپیدمیولوژی 1413069 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی صادقی نسب هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00)
اصول بهداشت و بازرسی گوشت و فراورده های دامی 1413076 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 عباسعلی ساری هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/04 (10:00 - 12:00)
اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دامپزشکی 1413114 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00)
اصول پرورش گاو 1410002 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00)
اصول پرورش گاو 1410002 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی اصغر بهاری هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/17 (08:00 - 10:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (08:00 - 10:00)
اصول تغذیه دام و طیور 1410004 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی صادقی نسب هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1402/04/04 (08:00 - 10:00)
اصول تغذیه دام و طیور 1410004 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی صادقی نسب هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1402/04/04 (08:00 - 10:00)
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی 1413244 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 رضا نبوی هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00)
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی 1413244 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 رضا نبوی هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00)
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00)
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,090 نتیجه
از 55