دروس ارائه شده دانشکده

نمایش 1 - 20 از 1,316 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپیدمیولوژی (مواد عذایی) 1412081 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب 1403/03/29 (08:00 - 10:00)
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
آشنایی با بیماریهای دامی 1413075 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 عبدالمجید محمدزاده 1403/04/13 (10:00 - 12:00)
اصول اپیدمیولوژی 1413069 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی صادقی نسب 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دامپزشکی 1413114 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان 1403/03/31 (10:00 - 12:00)
اصول پرورش گاو 1410002 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری 1403/04/02 (14:00 - 16:00)
اصول پرورش گاو 1410002 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی اصغر بهاری 1403/04/02 (14:00 - 16:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری 1403/04/12 (08:00 - 10:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری 1403/04/12 (08:00 - 10:00)
اصول تغذیه دام و طیور 1410004 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی صادقی نسب 1403/03/30 (08:00 - 10:00)
اصول تغذیه دام و طیور 1410004 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی صادقی نسب 1403/03/30 (08:00 - 10:00)
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی 1413244 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 رضا نبوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی 1413244 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 رضا نبوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری نامشخص
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری نامشخص
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 سیدمسعود ذوالحواریه 1403/04/11 (08:00 - 10:00)
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 سیدمسعود ذوالحواریه 1403/04/11 (08:00 - 10:00)
اصول حلزون شناسی و مبارزه با آن ها 1413297 2 کارشناسی ارشد 01 رضا نبوی 1403/04/10 (10:00 - 12:00)
اصول کالبد گشایی و نمونه برداری 1413068 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمد بابائی نامشخص
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری 1403/04/14 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,316 نتیجه
از 66