شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
دفتر ریاست دانشکده 34227350 34227475
معاونت آموزشی دانشکده 34227350 34227475
معاونت پژوهشی دانشکده 34227350 34227475
مدیر گروه پاتوبیولوژی 34210555
امور عمومی دانشکده 34230977
دفتر آموزش دانشکده 34226062 vetfaculty@basu.ac.ir
سوله آموزشی 34210773
کارپردازی 34228062
کلینیک دام کوچک 34225166
تلفنخانه 34229050
آزمایشگاه مرکزی دانشکده 34210111

نشانی : همدان - میدان فلسطین - ابتدای بلوار غبار همدانی - دانشکده پیرادامپزشکی

کد پستی : 6517658978