شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
دفتر ریاست دانشکده 31405050
معاونت آموزشی دانشکده 31405050
معاونت پژوهشی دانشکده 31405050
مدیر گروه پاتوبیولوژی 31405050
امور عمومی دانشکده 31403805
دفتر آموزش دانشکده 31403832 vetfaculty@basu.ac.ir
سوله آموزشی 31403866
کلینیک دام کوچک 31403816
مدیر گروه علوم درمانگاهی 31406022
مدیر گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 31406001

نشانی : همدان - میدان فلسطین - ابتدای بلوار غبار همدانی - دانشکده دامپزشکی

کد پستی : 6517658978