اساتید دانشکده

علی گودرزتله جردی

علی گودرزتله جردی

علی گودرزتله جردی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جستجوی مولکولی حضور ژن های pgaC، csgD و airR دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‎های جدا شده از شیر گاو‎های مبتلا به ورم پستان در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/02
بررسی ملکولی حضور ژن‏های ARIr، csgD و pgaC دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‏های بیماری‏زای پرندگان جدا‏شده از جوجه‏های گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز در مرغداری های استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/04
بررسی حضور ژن های حدتaerA ،ahyB و lip در آئروموناس هیدروفیلاهای جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخر های پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/24
جستجوی مولکولی بارتونلا در گربه و سگ و ناقلین بندپا در شهرستان‏های همدان و کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
زهرا شمشیری جستجوی مولکولی بارتونلا در گربه و سگ و ناقلین بندپا در شهرستان‏های همدان و کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
ذبیح الله فصیحی جستجوی مولکولی حضور ژن های pgaC، csgD و airR دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‎های جدا شده از شیر گاو‎های مبتلا به ورم پستان در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/02
آرش منوچهری تبار بررسی حضور ژن های حدتaerA ،ahyB و lip در آئروموناس هیدروفیلاهای جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخر های پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/24
خالد نیازی بررسی ملکولی حضور ژن‏های ARIr، csgD و pgaC دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‏های بیماری‏زای پرندگان جدا‏شده از جوجه‏های گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز در مرغداری های استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/04
سعید احمدلو بررسی حضور ژنهای عامل حدت (fimC، iutA، hlyA و cvaA/B) در اشریشیا کلی های جدا شده ازگاوهای مبتلا به ورم پستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
سارا جودری تعیین گروه‎های فیلوژنیک اشریشیا کلی بیماری‎زای پرندگان ( APEC Avian Pathogen Escherichia coli) جدا شده از جوجه‎های گوشتی مشکوک به بیماری کلی‎باسیلوز در مرغ‎داری‎های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
بهزاد رادمهر بررسی حضور تعدادی از ژن های حدت ( stx1، stx2، iss و sitA sitA,stx1,stx2 ,iss) در اشریشیا کلی های جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/28
جواد طلوعی گیلانی جداسازی وشناساییآئروموناس هیدروفیلادرکپورماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک دراستخرهای پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مصطفی محمدمیرزایی ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮐﻠﯽﺑﺎﺳﯿﻠﻮز در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/25
مریم نجفی اصل شناسایی عفونت های روده ای سالمونلایی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
فرنگیس نرگسی بررسی وجود فاکتورهای حدت fimC و cvaA/B در اشریشیا ‏ کلی های پاتوژنیک جدا شده از جوجه های گوشتی مشکوک به کلی‏باسیلوز کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
مهدی نوری کلورزی بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلا های جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
سجاد ورمزیارنجفی بررسی تعدادی از عوامل حدت در باکتری اشریشیاکلی جداشده از جوجه‏های گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز در مرغ‏داری‏های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 86 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (10:00 - 11:00) ترم دوم 1401
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (10:00 - 11:00) ترم دوم 1401
اکولوژی میکروار گانیسمها 1413212 1 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) 1402/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
باکتری شناسی اختصاصی 1413234 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
باکتری شناسی اختصاصی 1413234 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1401
زیست شناسی ملکولی 1413079 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
ژنتیک باکتریها 1413211 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی 1410037 3 02 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی 1410037 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 1413179 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/11/10 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
باکتری شناسی عمومی1ساختمان وفیزیولوژی میکروارگانیسمها ارتباط 1413174 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/10 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
باکتری شناسی عمومی 1412073 2 02 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
باکتری شناسی عمومی 1412073 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
باکتری شناسی عمومی 1413057 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
باکتری شناسی عمومی 1413232 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
باکتری شناسی عمومی 1413232 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
باکتری شناسی عمومی 1413057 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
بیولوژی سلولی-مولکولی گرایش باکتری شناسی 1413182 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
تکنیک های تشخیصی باکتری شناسی 1413082 1 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
تکنیک های تشخیصی باکتری شناسی 1413082 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 86 نتیجه
از 5