اساتید دانشکده

علی گودرزتله جردی

علی گودرزتله جردی

علی گودرزتله جردی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮐﻠﯽﺑﺎﺳﯿﻠﻮز در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/25
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلا های جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
بررسی وجود فاکتورهای حدت fimC و cvaA/B در اشریشیا ‏ کلی های پاتوژنیک جدا شده از جوجه های گوشتی مشکوک به کلی‏باسیلوز کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
بررسی تعدادی از عوامل حدت در باکتری اشریشیاکلی جداشده از جوجه‏های گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز در مرغ‏داری‏های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
بررسی حضور ژنهای عامل حدت (fimC، iutA، hlyA و cvaA/B) در اشریشیا کلی های جدا شده ازگاوهای مبتلا به ورم پستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
جداسازی وشناساییآئروموناس هیدروفیلادرکپورماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک دراستخرهای پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
تعیین گروه‎های فیلوژنیک اشریشیا کلی بیماری‎زای پرندگان ( APEC Avian Pathogen Escherichia coli) جدا شده از جوجه‎های گوشتی مشکوک به بیماری کلی‎باسیلوز در مرغ‎داری‎های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
بررسی حضور تعدادی از ژن های حدت ( stx1، stx2، iss و sitA sitA,stx1,stx2 ,iss) در اشریشیا کلی های جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/28
سعید احمدلو بررسی حضور ژنهای عامل حدت (fimC، iutA، hlyA و cvaA/B) در اشریشیا کلی های جدا شده ازگاوهای مبتلا به ورم پستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
سارا جودری تعیین گروه‎های فیلوژنیک اشریشیا کلی بیماری‎زای پرندگان ( APEC Avian Pathogen Escherichia coli) جدا شده از جوجه‎های گوشتی مشکوک به بیماری کلی‎باسیلوز در مرغ‎داری‎های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
سارا جودری تعیین گروه‎های فیلوژنیک اشریشیا کلی بیماری‎زای پرندگان ( APEC Avian Pathogen Escherichia coli) جدا شده از جوجه‎های گوشتی مشکوک به بیماری کلی‎باسیلوز در مرغ‎داری‎های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
بهزاد رادمهر بررسی حضور تعدادی از ژن های حدت ( stx1، stx2، iss و sitA sitA,stx1,stx2 ,iss) در اشریشیا کلی های جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/28
جواد طلوعی گیلانی جداسازی وشناساییآئروموناس هیدروفیلادرکپورماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک دراستخرهای پرورش ماهی گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مصطفی محمدمیرزایی ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮐﻠﯽﺑﺎﺳﯿﻠﻮز در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/25
مهدی نوری کلورزی بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلا های جدا شده از کپور ماهیان مشکوک به سپتی سمی هموراژیک در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
سارا جودری تعیین گروه‎های فیلوژنیک اشریشیا کلی بیماری‎زای پرندگان ( APEC Avian Pathogen Escherichia coli) جدا شده از جوجه‎های گوشتی مشکوک به بیماری کلی‎باسیلوز در مرغ‎داری‎های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
سارا جودری تعیین گروه‎های فیلوژنیک اشریشیا کلی بیماری‎زای پرندگان ( APEC Avian Pathogen Escherichia coli) جدا شده از جوجه‎های گوشتی مشکوک به بیماری کلی‎باسیلوز در مرغ‎داری‎های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
سارا جودری تعیین گروه‎های فیلوژنیک اشریشیا کلی بیماری‎زای پرندگان ( APEC Avian Pathogen Escherichia coli) جدا شده از جوجه‎های گوشتی مشکوک به بیماری کلی‎باسیلوز در مرغ‎داری‎های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
سارا جودری تعیین گروه‎های فیلوژنیک اشریشیا کلی بیماری‎زای پرندگان ( APEC Avian Pathogen Escherichia coli) جدا شده از جوجه‎های گوشتی مشکوک به بیماری کلی‎باسیلوز در مرغ‎داری‎های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
مریم نجفی اصل شناسایی عفونت های روده ای سالمونلایی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
فرنگیس نرگسی بررسی وجود فاکتورهای حدت fimC و cvaA/B در اشریشیا ‏ کلی های پاتوژنیک جدا شده از جوجه های گوشتی مشکوک به کلی‏باسیلوز کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
سجاد ورمزیارنجفی بررسی تعدادی از عوامل حدت در باکتری اشریشیاکلی جداشده از جوجه‏های گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز در مرغ‏داری‏های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
باکتری شناسی اختصاصی 1413234 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
باکتری شناسی اختصاصی 1413234 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
زیست شناسی ملکولی 1413079 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی 1410037 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی 1410037 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
باکتری شناسی عمومی1ساختمان وفیزیولوژی میکروارگانیسمها ارتباط 1413174 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
باکتری شناسی عمومی 1412073 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
باکتری شناسی عمومی 1413232 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
باکتری شناسی عمومی 1413057 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
باکتری شناسی عمومی 1413232 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
باکتری شناسی عمومی 1412073 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
باکتری شناسی عمومی 1413057 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بیولوژی سلولی-مولکولی گرایش باکتری شناسی 1413182 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تکنیک های تشخیصی باکتری شناسی 1413082 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
تکنیک های تشخیصی باکتری شناسی 1413082 1 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1400
ژنتیک 1413022 1 01 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4