اساتید دانشکده

علی کلانتری حصاری

علی کلانتری حصاری

علی کلانتری حصاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بافت شناسی 1413226 2 02 | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
بافت شناسی 1413226 2 01 | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
سلول شناسی 1413019 2 01 | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30)
سلول شناسی 1413019 2 02 | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30)
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص
بافت شناسی 1412067 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
بافت شناسی 1412067 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
بافت شناسی 1413020 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/02 (10:00 - 12:00)
بافت شناسی 1413020 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/02 (10:00 - 12:00)
روش تهیه مقاطع میکروسکوپی و رنگ آمیز 1410026 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
روش تهیه مقاطع میکروسکوپی و رنگ آمیز 1410026 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص
مبانی و کاربرد سلولهای بنیادی 1413021 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 1413071 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00)
بافت شناسی 1413226 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
بافت شناسی 1413226 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
سلول شناسی 1413019 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
سلول شناسی 1413019 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2