اساتید دانشکده

پژمان محمودی کوهی

پژمان محمودی کوهی

پژمان محمودی کوهی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شناسایی ژن لوکوسیدین پنتون ولنتین (PVL) در استافیلوکوکوس ارئوس های جدا شده از ضایعات پوستی بیماران ارجاعی به درمانگاه بیماریهای پوستی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/07
جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
بررسی آلودگی به پاستورلا مولتوسیدا در نمونه های ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
جستجوی عفونت سالمونلایی در اسبداری های شهرستان کرمانشاه در سال 1399 کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/20
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
تعیین ژنوتیپی کلاس های اینتگرون در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های گاو و طیور کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنۀ واروآ (Anderson and Trueman) Varroa destructor در کلنی های زنبورعسل همدان دکتری دانلود 1400/04/20
شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنه واروآ Varroa destructor ( Anderson and Trueman ) در کلنی های زنبور عسل همدان دکتری دانلود 1400/04/20
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
کیمیا یاری جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (sulI، sulII و bla TEM) بر علیه سولفانامیدها و بتالاکتام ها در سویه های سالمونلا تیفی‎موریوم جدا شده از گاو و مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
ایرج اشرافی تمایی جداسازی، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی مولکولی عوامل حدت سویه هایتروپرلا پیوژنزجداشده از نمونه های بالینی گاو دکتری دانلود 1397/11/27
آیدا الوندی جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم‎پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
صدرالدین انواری مجد بررسی چند شکلی ژن GPR54 و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان کارشناسی ارشد 1395/11/03
زهرا باقری جستجوی مولکولی عفونت های مایکوپلاسمایی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
ساناز بخشی جستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
احمدرضا بخشی دزفولی تأثیر نانو کپسوله کردن انروفلوکساسین بر روی فعالیت ضد باکتریایی آن علیه تعدادی از باکتری های گرم مثبت و منفی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
خالد بشرمل جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های انسانی و مواد غذایی در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
فاطمه بیننده شناسایی فاکتورهای حدت STx1 و STx2 در H7:O157 های جدا شده از گوشت های قرمز (گوساله و گوسفند) عزضه شده در قصابی های سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
سعید توتونچی مشهور مطالعه آلودگی مایکوپلاسمایی ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مهشاد جاویدمقدم جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
فرشید حقانی ستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
رضا حکیمی النی تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی SCCmec) mec) و پلی مورفیسم ژن های coa و spa دکتری دانلود 1396/11/18
حبیب الله حلاجی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سعید خالدیان شناسایی ژن های انتروتوکسین کلاسیک (A-E) در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سمبوسه و فلافل های سرخ نشده عرضه شده در سلف سرویس های شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سجاد دوستداری بررسی پاسخ های ایمنی گوسفندان واکسینه شده با واکسن Rev.1 تولید شده در موسسه رازی در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نجیب الله رحیمی جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های شیر گاو در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
فریبا رستمی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
علی رضایی شناسایی ژن انتروتوکسین A در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از برخی شیرینی های تر عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
علی اکبر رضائی جداسازی و شناسایی عوامل استرپتوکوکی در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
ابوذر زارع پورچوکامی جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (ژن های blaTEM، qnrA و aadA) بر علیه بتالاکتام ها، انروفلوکساسین و استرپتومایسین در سویه های اشریشیا‏کلی جدا شده از نمونه‏های ورم پستان بالینی گاو کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
طیب سیفی جدا سازی و شناسایی استرپتوکوکوس از ماهیان قزل آلای رنگین کمان در شهرستان سیروان - استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
آرام شریفی بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه ها دکتری دانلود 1396/11/28
حمید شوندی مطالعه میزان آلودگی کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس در گوسفندان کشتاری کشتارگاه صنعتی دام همدان در سال 1397 و 1398 کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
الهه قیطاس رنجبر جداسازی کلی فرم ها از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
کیومرث قوامی شناسایی اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
سارا لعلی ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت ضدباکتریایی برخی از ترکیبات هتروسیکلی جدید برعلیه چند گونه از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
مهدی ماکنانی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سارا منور جستجوی عفونت همزمان مایکوباکتریوم اویوم تحت‎گونه پاراتوبرکلوزیس و ویروس نقص ایمنی گاو در گاوداری‎های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
مریم نجفی اصل شناسایی عفونت های روده ای سالمونلایی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
رحیم نعمتی ارزیابی مقاومت علیه بنزیمیدازول در نماتودهای شیردان گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه آمل کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مینا ورمزیارنجفی شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس اورئوس های کواگولاز مثبت جدا شده از پنیر سفید ایرانی سنتی عرضه شده در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باکتری شناسی اختصاصی دام 1413176 2 01 | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
باکتری شناسی پیشرفته 1413218 2 01 | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/18 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی پیشرفته (باکتری شناسی) 1413188 2 01 | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1401/10/18 (10:30 - 12:30)
ویروس شناسی پیشرفته 1413219 2 01 | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
ویروس شناسی پیشرفته (باکتری شناسی) 1413189 2 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
آشنایی با بیماریهای دامی 1413075 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
تکنیکهای تشخیصی ویروس شناسی 1413083 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
روشهای تشخیص ملکولی 1413080 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
ویروس شناسی 1413059 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
ویروس شناسی دامپزشکی 1413170 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
ویروس شناسی و بیماریها 1412076 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00)
ویروس شناسی و بیماریها 1412076 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00)
اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی 1413243 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:00)
باکتری شناسی اختصاصی پیشرفته 1413208 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:00)
باکتری شناسی اختصاصی دام 1413176 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
باکتری شناسی پیشرفته 1413218 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 1413179 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
دارو سازی و فرآورده های بیولوژیک 1413112 1 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
ویروس شناسی 1413233 1 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:00)
ویروس شناسی پیشرفته 1413219 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3