اساتید دانشکده

عبدالمجید محمدزاده

عبدالمجید محمدزاده

عبدالمجید محمدزاده   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی آلودگی به باکتری پاستورلا در قسمت فوقانی دستگاه تنفس گاوهای کشتار شده در کشتارگاه مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
بررسی ملکولی حضور ژن‏های ARIr، csgD و pgaC دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‏های بیماری‏زای پرندگان جدا‏شده از جوجه‏های گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز در مرغداری های استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/04
جستجوی مولکولی حضور ژن های pgaC، csgD و airR دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‎های جدا شده از شیر گاو‎های مبتلا به ورم پستان در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/02
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
شناسایی ژن لوکوسیدین پنتون ولنتین (PVL) در استافیلوکوکوس ارئوس های جدا شده از ضایعات پوستی بیماران ارجاعی به درمانگاه بیماریهای پوستی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/07
شناسایی ژن توکسین شوک توکسیک در استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه های شیر مشکوک به ورم پستان در گاوداری های صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های شیر مشکوک به ورم پستان در گاوداری های صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
حسن زمانی جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
مصطفی عراقی فرد جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
ذبیح الله فصیحی جستجوی مولکولی حضور ژن های pgaC، csgD و airR دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‎های جدا شده از شیر گاو‎های مبتلا به ورم پستان در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/02
حسن علی مرادی جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
خالد نیازی بررسی ملکولی حضور ژن‏های ARIr، csgD و pgaC دخیل در تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی‏های بیماری‏زای پرندگان جدا‏شده از جوجه‏های گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز در مرغداری های استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/04
سعید احمدلو بررسی حضور ژنهای عامل حدت (fimC، iutA، hlyA و cvaA/B) در اشریشیا کلی های جدا شده ازگاوهای مبتلا به ورم پستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
ایرج اشرافی تمایی جداسازی، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی مولکولی عوامل حدت سویه هایتروپرلا پیوژنزجداشده از نمونه های بالینی گاو دکتری دانلود 1397/11/27
نرگس اشوری همدان جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیکی از شکمبه گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1392/07/08
آیدا الوندی جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم‎پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
زهرا باقری جستجوی مولکولی عفونت های مایکوپلاسمایی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
ساناز بخشی جستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
احمدرضا بخشی دزفولی تأثیر نانو کپسوله کردن انروفلوکساسین بر روی فعالیت ضد باکتریایی آن علیه تعدادی از باکتری های گرم مثبت و منفی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
خالد بشرمل جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های انسانی و مواد غذایی در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
سعید توتونچی مشهور مطالعه آلودگی مایکوپلاسمایی ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
محسن جلیلی تاثیر مصرف ال-کارنیتین و 10 هفته تمرین هوازی منخب روی سطوح سرمی CRP در موشهای دیابتی نوع 1 کارشناسی ارشد 1392/12/06
محسن جلیلی تآثیر مصرف ال- کارنیتین و 10 هفته تمرین هوازی منتخب روی سطوح سرمی CRP در موشهای دیابتی نوع 1 کارشناسی ارشد 1392/12/06
سارا جودری تعیین گروه‎های فیلوژنیک اشریشیا کلی بیماری‎زای پرندگان ( APEC Avian Pathogen Escherichia coli) جدا شده از جوجه‎های گوشتی مشکوک به بیماری کلی‎باسیلوز در مرغ‎داری‎های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
فرشید حقانی ستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
رضا حکیمی النی تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی SCCmec) mec) و پلی مورفیسم ژن های coa و spa دکتری دانلود 1396/11/18
حبیب الله حلاجی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سجاد دوستداری بررسی پاسخ های ایمنی گوسفندان واکسینه شده با واکسن Rev.1 تولید شده در موسسه رازی در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
بهزاد رادمهر بررسی حضور تعدادی از ژن های حدت ( stx1، stx2، iss و sitA sitA,stx1,stx2 ,iss) در اشریشیا کلی های جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/28
نجیب الله رحیمی جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های شیر گاو در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
فریبا رستمی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
علی رضایی شناسایی ژن انتروتوکسین A در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از برخی شیرینی های تر عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
علی اکبر رضائی جداسازی و شناسایی عوامل استرپتوکوکی در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
ابوذر زارع پورچوکامی جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (ژن های blaTEM، qnrA و aadA) بر علیه بتالاکتام ها، انروفلوکساسین و استرپتومایسین در سویه های اشریشیا‏کلی جدا شده از نمونه‏های ورم پستان بالینی گاو کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
طیب سیفی جدا سازی و شناسایی استرپتوکوکوس از ماهیان قزل آلای رنگین کمان در شهرستان سیروان - استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
آرام شریفی بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه ها دکتری دانلود 1396/11/28
حمید شوندی مطالعه میزان آلودگی کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس در گوسفندان کشتاری کشتارگاه صنعتی دام همدان در سال 1397 و 1398 کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
الهه قیطاس رنجبر جداسازی کلی فرم ها از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
سارا لعلی ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت ضدباکتریایی برخی از ترکیبات هتروسیکلی جدید برعلیه چند گونه از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
مهدی ماکنانی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
مصطفی محمدمیرزایی ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮐﻠﯽﺑﺎﺳﯿﻠﻮز در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/25
فرنگیس نرگسی بررسی وجود فاکتورهای حدت fimC و cvaA/B در اشریشیا ‏ کلی های پاتوژنیک جدا شده از جوجه های گوشتی مشکوک به کلی‏باسیلوز کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
سجاد ورمزیارنجفی بررسی تعدادی از عوامل حدت در باکتری اشریشیاکلی جداشده از جوجه‏های گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز در مرغ‏داری‏های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
مینا ورمزیارنجفی شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس اورئوس های کواگولاز مثبت جدا شده از پنیر سفید ایرانی سنتی عرضه شده در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باکتری شناسی اختصاصی 1413058 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
باکتری شناسی اختصاصی 1413058 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1412074 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1412074 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) 1402/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
باکتری شناسی عمومی2-ژنتیک میکروارگانیسمها آنتی بیوتبکها و سایر 1413175 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
بیماریهای مشترک انسان و حیوان 1412082 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
بیماریهای مشترک بین انسان و دام 1413171 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) 1413078 1 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 15:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
باکتری شناسی اختصاصی 1413058 3 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
باکتری شناسی اختصاصی 1413058 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1412074 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1412074 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
باکتری شناسی عمومی2-ژنتیک میکروارگانیسمها آنتی بیوتبکها و سایر 1413175 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
بیماریهای مشترک انسان و حیوان 1412082 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
بیماریهای مشترک بین انسان و دام 1413171 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
بیماریهای باکتریایی 1413209 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) 1413078 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
باکتری شناسی اختصاصی 1413058 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
باکتری شناسی اختصاصی 1413058 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1412074 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3