معرفی دانشکدهدانشکده پیرادامپزشکی  در سال ۱۳۷۳ در بخشی از ساختمان دانشکده کشاورزی کنونی و در قالب آموزشکده دامپزشکی تاسیس شد و اولین دوره پذیرش دانشجو در همان سال انجام گرفت.

در نیمه دوم سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ محل آموزشکده از دانشکده کشاورزی به محل کنونی یعنی بخشی از دانشکده مهندسی سابق منتقل گردید و در پایان سال ۱۳۸۸ پس از کسب موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر پذیرش دانشجو در دو رشته بهداشت مواد غذایی و بهداشت و بازرسی گوشت در مقطع کارشناسی ناپیوسته به عنوان اولین دانشکده پیرادامپزشکی کشور فعالیت آموزشی خود را ادامه داد.

 در حال حاضر این دانشکده دارای یک رشته کاردانی دامپزشکی روزانه و شبانه،دورشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی، بهداشت مواد غذایی به صورت روزانه، دو رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی و بهداشت مواد غذایی به صورت روزانه و شبانه و رشته های انگل شناسی ، باکتری شناسی و بهداشت مواد غذایی در مقطع کارشناسی ارشد و دو رشته باکتری شناسی و ایمونولوژی در مقطع دکتری می باشد.

این دانشکده تاسیس سایر رشته های وابسته به علوم دامپزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را در دستور کار خود دارد.