دروس ارائه شده دانشکده

نمایش 1 - 20 از 375 نتیجه
از 19
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپیدمیولوژی (مواد عذایی) 1412081 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00)
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/18 (18:00 - 20:00)
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/18 (16:00 - 18:00)
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی اصغر بهاری هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
بافت شناسی 1412067 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علیرضا نوریان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
بافت شناسی 1412067 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 علیرضا نوریان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1412074 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 عبدالمجید محمدزاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1412074 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 عبدالمجید محمدزاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
بهداشت و کنترل شیر و فرآورده ها 1412012 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 عباسعلی ساری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
داروشناسی- فارماکولوژی 1410017 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00)
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 03 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
درمانگاه درونی 2 1410021 3 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 375 نتیجه
از 19