دروس ارائه شده دانشکده

نمایش 1 - 20 از 266 نتیجه
از 14
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپیدمیولوژی موادغذایی 1412041 1 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر 1412020 2 lesson-section-code5 گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی 1413239 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا نوریان هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
آسیب شناسی 1413067 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
آسیب شناسی 1413239 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
آسیب شناسی 1413067 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا نوریان هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 1413071 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمد بابائی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/23 (08:30 - 09:30)
اصول بیواوژی مولکولی 1413270 2 lesson-section-code5 گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دامپزشکی 1413114 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی 1413243 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 پژمان محمودی کوهی هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی 1413243 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی هرهفته شنبه (17:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمد بابائی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 محمد بابائی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1413245 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا نوریان هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 20:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1413245 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 03 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علی گودرزتله جردی هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 266 نتیجه
از 14