دروس ارائه شده دانشکده

نمایش 1 - 20 از 581 نتیجه
از 30
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپیدمیولوژی (مواد عذایی) 1412081 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی 1413067 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی 1413067 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا نوریان هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی کارآموزی 1413268 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان نامشخص نامشخص
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00)
اصول اپیدمیولوژی 1413069 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی صادقی نسب هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
اصول بهداشت و بازرسی گوشت و فراورده های دامی 1413076 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00)
اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دامپزشکی 1413114 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00)
اصول پرورش گاو 1410002 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی اصغر بهاری هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/12 (09:00 - 10:00)
اصول پرورش گاو 1410002 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (09:00 - 10:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/09 (09:00 - 10:00)
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/09 (09:00 - 10:00)
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (09:00 - 10:00)
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (09:00 - 10:00)
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علی گودرزتله جردی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی اصغر بهاری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/08 (09:00 - 10:00)
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/08 (09:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 581 نتیجه
از 30