دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 974 نتیجه
از 49
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر 1412020 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی 1413239 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا نوریان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی 1413239 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 1413071 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی کلانتری حصاری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/29 (14:00 - 16:00)
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 محمد بابائی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00)
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمد بابائی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00)
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1413245 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1413245 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا نوریان هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 03 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
اصول نگهداری مواد غذایی 1412090 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1401/10/21 (08:30 - 10:30)
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 مرتضی یاوری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1401/10/22 (08:30 - 10:30)
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 مرتضی یاوری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1401/10/22 (08:30 - 10:30)
آمارحیاتی 1413225 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی صادقی نسب هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1401/10/28 (08:30 - 10:30)
آمار حیاتی 1412033 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 علی صادقی نسب هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1401/10/29 (08:30 - 10:30)
آمار حیاتی 1412033 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1401/10/29 (08:30 - 10:30)
آمار زیستی 1413023 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی صادقی نسب هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/29 (10:30 - 12:30)
ایمنی شناسی پیشرفته 1413187 2 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
ایمونوژنتیک 1413193 1 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 974 نتیجه
از 49