رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی:

مونا بامیان

رشته انگل شناسی:

زهرا بحیرایی

هادی محمدی

فاطمه نیک بین