سیدمسعود ذوالحواریه
مدیرگروه علوم درمانگاهی

رشته تحصیلی: جراحي دامپزشكي
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: mzolhavarieh@basu.ac.ir

صفحه شخصی