کارکنان


سکینه اعظمی
- کارشناس آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات : لیسانس علوم آزمایشگاهی

ایمیل :

تلفن : 34229050


داخلی : 305
شکوه امینی
- کارشناس سایت کامپیوتر -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 34229050


داخلی : 243
احمد پیری
- کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی و فیزیولوژی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 34229050


داخلی : 303
حسین خوشروزی
- کارشناس سالن تشریح -
تحصیلات : لیسانس علوم آزمایشگاهی

ایمیل :

تلفن : 34210773


داخلی : 307
مرضیه رضایی
- کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی -
تحصیلات : لیسانس آسیب شناسی

ایمیل :

تلفن : 34229050


داخلی : 304
محمدحسن سوئیزی
- مسئول آموزش -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 34226062


داخلی : 250
مسعود شرفخانی
- مسئول حوزه ریاست -
تحصیلات : لیسانس آسیب شناسی اجتماعی

ایمیل :

تلفن : 34227350


داخلی : 270
علیرضا شمخانی
- کارپرداز -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 34228062


داخلی : 241
محمدرضا ظهوری
- خدمات -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 34229050


داخلی : 275
بهروز عباس آبادی
- کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی -
تحصیلات : لیسانس علوم آزمایشگاهی

ایمیل :

تلفن : 34229050


داخلی : 302
بهرام کرم پور
- مدیر امور عمومی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 34230977


داخلی : 240
فهیمه مرادی
- کارشناس آموزش -
تحصیلات : فوق لیسانس معماری

ایمیل :

تلفن : 34229050


داخلی : 244
فاطمه نیک بین
- کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی -
تحصیلات : لیسانس علوم آزمایشگاهی

ایمیل :

تلفن : 34229050


داخلی : 306