Professors

Mahmoodi Koohi Pezhman

Mahmoodi Koohi Pezhman

Mahmoodi Koohi Pezhman   (FA Page)

Assistant Professor 
Email: 
Website: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
جستجوی مولکولی بروسلا در نمونه های شیر بزهای شهرستان بروجرد استان لرستان M.S Download 1401/06/30
جستجوی مولکولی حضور بروسلا در نمونه های شیر گوسفندان شهرستان دورود استان لرستان 1397 M.S Download 1401/06/30
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 M.S Download 1400/11/30
شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنه واروآ Varroa destructor ( Anderson and Trueman ) در کلنی های زنبور عسل همدان Ph.D Download 1400/04/20
مطالعه احتمال باکتریمی بروسلا آبورتوس متعاقب واکسیناسیون گاوهای سیمنتال فلکویه بدون سابقه، با واکسن RB51 M.S Download 1401/07/18
تعیین ژنوتیپی کلاس های اینتگرون در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های گاو و طیور M.S Download 1400/11/23
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 M.S Download 1400/11/23
جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان M.S Download 1400/11/25
بررسی آلودگی به پاستورلا مولتوسیدا در نمونه های ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1400 M.S Download 1400/12/23
جستجوی عفونت سالمونلایی در اسبداری های شهرستان کرمانشاه در سال 1399 M.S Download 1400/07/20
شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنۀ واروآ (Anderson and Trueman) Varroa destructor در کلنی های زنبورعسل همدان Ph.D Download 1400/04/20
شناسایی ژن لوکوسیدین پنتون ولنتین (PVL) در استافیلوکوکوس ارئوس های جدا شده از ضایعات پوستی بیماران ارجاعی به درمانگاه بیماریهای پوستی M.S Download 1395/02/07
مطالعه احتمال باکتریمی بروسلا آبورتوس متعاقب واکسیناسیون گاوهای سیمنتال فلکویه بدون سابقه، با واکسن RB51 M.S Download 1401/07/18
بررسی آلودگی به پاستورلا مولتوسیدا در نمونه های ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1400 M.S Download 1400/12/23
جستجوی مولکولی حضور بروسلا در نمونه های شیر گوسفندان شهرستان دورود استان لرستان 1397 M.S Download 1401/06/30
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 M.S Download 1400/11/23
شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنۀ واروآ (Anderson and Trueman) Varroa destructor در کلنی های زنبورعسل همدان Ph.D Download 1400/04/20
شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنه واروآ Varroa destructor ( Anderson and Trueman ) در کلنی های زنبور عسل همدان Ph.D Download 1400/04/20
تعیین ژنوتیپی کلاس های اینتگرون در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های گاو و طیور M.S Download 1400/11/23
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 M.S Download 1400/11/30
جستجوی مولکولی بروسلا در نمونه های شیر بزهای شهرستان بروجرد استان لرستان M.S Download 1401/06/30
جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان M.S Download 1400/11/25
جستجوی عفونت سالمونلایی در اسبداری های شهرستان کرمانشاه در سال 1399 M.S Download 1400/07/20
جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (sulI، sulII و bla TEM) بر علیه سولفانامیدها و بتالاکتام ها در سویه های سالمونلا تیفی‎موریوم جدا شده از گاو و مرغ M.S Download 1399/12/24
جداسازی، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی مولکولی عوامل حدت سویه هایتروپرلا پیوژنزجداشده از نمونه های بالینی گاو Ph.D Download 1397/11/27
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم‎پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 M.S Download 1396/11/25
بررسی چند شکلی ژن GPR54 و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان M.S 1395/11/03
جستجوی مولکولی عفونت های مایکوپلاسمایی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان M.S Download 1395/07/07
جستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد M.S Download 1398/06/30
تأثیر نانو کپسوله کردن انروفلوکساسین بر روی فعالیت ضد باکتریایی آن علیه تعدادی از باکتری های گرم مثبت و منفی M.S Download 1399/08/27
جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های انسانی و مواد غذایی در همدان M.S Download 1399/09/18
شناسایی فاکتورهای حدت STx1 و STx2 در H7:O157 های جدا شده از گوشت های قرمز (گوساله و گوسفند) عزضه شده در قصابی های سطح شهر همدان M.S Download 1395/11/25
مطالعه آلودگی مایکوپلاسمایی ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان M.S Download 1395/07/13
جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی عرضه شده در سطح شهر همدان M.S Download 1394/09/28
ستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود استان لرستان M.S Download 1398/06/31
تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی SCCmec) mec) و پلی مورفیسم ژن های coa و spa Ph.D Download 1396/11/18
جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود M.S Download 1398/11/28
شناسایی ژن های انتروتوکسین کلاسیک (A-E) در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سمبوسه و فلافل های سرخ نشده عرضه شده در سلف سرویس های شهر همدان M.S Download 1395/06/28
بررسی پاسخ های ایمنی گوسفندان واکسینه شده با واکسن Rev.1 تولید شده در موسسه رازی در سال 1395 M.S Download 1396/06/29
جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های شیر گاو در همدان M.S Download 1399/09/18
جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز M.S Download 1396/11/25
شناسایی ژن انتروتوکسین A در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از برخی شیرینی های تر عرضه شده در سطح شهر همدان M.S Download 1394/06/30
جداسازی و شناسایی عوامل استرپتوکوکی در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های همدان M.S Download 1396/12/08
جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (ژن های blaTEM، qnrA و aadA) بر علیه بتالاکتام ها، انروفلوکساسین و استرپتومایسین در سویه های اشریشیا‏کلی جدا شده از نمونه‏های ورم پستان بالینی گاو M.S Download 1398/11/16
جدا سازی و شناسایی استرپتوکوکوس از ماهیان قزل آلای رنگین کمان در شهرستان سیروان - استان ایلام M.S Download 1394/06/31
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه ها Ph.D Download 1396/11/28
مطالعه میزان آلودگی کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس در گوسفندان کشتاری کشتارگاه صنعتی دام همدان در سال 1397 و 1398 M.S Download 1398/11/27
جداسازی کلی فرم ها از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 M.S Download 1397/04/31
شناسایی اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان M.S Download 1395/06/21
ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت ضدباکتریایی برخی از ترکیبات هتروسیکلی جدید برعلیه چند گونه از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی M.S Download 1399/12/23
جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد M.S Download 1398/11/28
جستجوی عفونت همزمان مایکوباکتریوم اویوم تحت‎گونه پاراتوبرکلوزیس و ویروس نقص ایمنی گاو در گاوداری‎های صنعتی شهرستان همدان M.S Download 1398/11/29
شناسایی عفونت های روده ای سالمونلایی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 M.S Download 1396/12/09
ارزیابی مقاومت علیه بنزیمیدازول در نماتودهای شیردان گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه آمل M.S Download 1396/07/12
شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس اورئوس های کواگولاز مثبت جدا شده از پنیر سفید ایرانی سنتی عرضه شده در شهر همدان M.S Download 1394/07/12
Showing 20 results.
of 1
Name
Showing 20 results.
of 1