اخبار

به اطلاع می رساند، در همایش دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه از دانشجویان برگزیده آموزشی-پژوهشی تقدیر بعمل خواهد آمد. با عنایت به موارد زیر، امتیاز فعالیتهای پژوهشی دانشجویان محاسبه گردد....

چهارشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۸

اطلاعیه ها