دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 1,315 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/14 (08:00 - 10:00)
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی اصغر بهاری هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/14 (08:00 - 10:00)
اکولوژی میکروار گانیسمها 1413212 1 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) 1403/04/12 (10:00 - 12:00)
آلودگی محیطی مواد غذایی 1412008 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/04 (14:00 - 16:00)
ایمنی شناسی بیماریهای عفونی 1413306 2 کارشناسی ارشد 01 پژمان محمودی کوهی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/03 (10:00 - 12:00)
ایمنی شناسی پیشرفته گرایش باکتری شناسی 1413186 2 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی 1 تک یاخته و بند پایان 1413235 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 رضا نبوی هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1403/04/11 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی 1 تک یاخته و بند پایان 1413235 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 رضا نبوی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1403/04/11 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی(تک یاخته ها ) 1413063 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 زینب صادقی دهکردی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1403/04/14 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی(تک یاخته ها ) 1413063 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 زینب صادقی دهکردی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1403/04/14 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی مواد غذایی 1412077 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 رضا نبوی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (11:00 - 14:00) 1403/04/09 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی مواد غذایی 1412077 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 رضا نبوی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 11:00) 1403/04/09 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی(نماتدها) 1413060 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا سازمند هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 11:00) 1403/04/12 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی(نماتدها) 1413060 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا سازمند هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 11:00) 1403/04/12 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی و بیماریهای انگلی دام 1410008 4 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 رضا نبوی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/09 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی و بیماریهای انگلی دام 1410008 4 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 رضا نبوی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/09 (08:00 - 10:00)
بافت شناسی 1413020 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علی کلانتری حصاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
بافت شناسی 1412067 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی کلانتری حصاری هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (09:00 - 11:00) 1403/04/14 (10:00 - 12:00)
بافت شناسی 1412067 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 علی کلانتری حصاری هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 13:00) 1403/04/14 (10:00 - 12:00)
بافت شناسی 1413020 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی کلانتری حصاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 1,315 نتیجه
از 66