درباره گروه

 

گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی در سال 1392 تاسیس گردید.

در حال حاضر این گروه با سه عضو هیات علمی (دو نفر دانشیار و یک نفر استادیار) در امر آموزش دانشجویان در مقاطع و رشته های زیر فعالیت می نماید:

مقطع کارشناسی پیوسته

رشته بهداشت مواد غذایی

مقطع کارشناسی ارشد

رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی