بهناز بازرگانی گیلانی
مدیرگروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

رشته تحصیلی: بهداشت مواد غذايي
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: b.bazargani @basu.ac.ir

صفحه شخصی