دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1,301 - 1,315 از 1,315 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کالبدشناسی 1 1412068 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 محمد بابائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
کالبدشناسی 1 1412068 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمد بابائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
کنترل شیمیایی مواد غذایی 1412011 3 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 عباسعلی ساری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00)
کنترل میکروبی مواد غذایی 1412010 3 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
مامائی دامپزشکی 1410035 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00)
مدیریت آزمایشگاه 1413248 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمد بابائی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
میکروب شناسی صنعتی موادغذایی 1412039 1 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00)
میکروب شناسی صنعتی موادغذایی 1412039 1 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 14:30) 1398/04/02 (10:00 - 12:00)
میکروب شناسی مواد غذایی 1412038 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
میکروب شناسی مواد غذایی 1412038 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی 1410037 3 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی گودرزتله جردی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00)
میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی 1410037 3 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی گودرزتله جردی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00)
میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی 1410037 3 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 03 علی گودرزتله جردی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00)
ویروس شناسی دامپزشکی 1413170 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام 1410038 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
نمایش 1,301 - 1,315 از 1,315 نتیجه
از 66