دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی

نام درس اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی
کد درس 1413244
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز