دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 108
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/3/19
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
بهداشت محیط فریبا محسن زاده دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت و باغبانی محمدحسن وفایی دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زراعت و باغبانی محمدحسن وفایی دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجزیه خوراک دام خلیل زابلی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجزیه خوراک دام و طیور خلیل زابلی دامپزشکی 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 14:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجزیه خوراک دام و طیور خلیل زابلی دامپزشکی 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 14:30) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تجزیه خوراک دام خلیل زابلی دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول معاینه دام و تزریقات علی اصغر بهاری دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول پرورش گاو علی اصغر بهاری دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول پرورش گاو علی اصغر بهاری دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام علی اصغر بهاری دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول معاینه دام و تزریقات علی اصغر بهاری دامپزشکی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه درونی 2 علی اصغر بهاری دامپزشکی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه جراحی 1 سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه جراحی 1 سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه طیور 1 سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 1 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه طیور 1 سیدمسعود ذوالحواریه دامپزشکی 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تغذیه دام و طیور علی صادقی نسب دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول تغذیه دام و طیور علی صادقی نسب دامپزشکی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 15:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
درمانگاه درونی 2 علی صادقی نسب دامپزشکی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش های نمونه گیری درمانگاهی علی صادقی نسب دامپزشکی 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اپیدمیولوژی (مواد عذایی) علی صادقی نسب دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اپیدمیولوژی علی صادقی نسب دامپزشکی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنیکهای تولید مثل دام مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات کالبدگشائی 1 مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات کالبدگشائی 1 مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مامائی دامپزشکی مرتضی یاوری دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خون شناسی _ هماتولوژی فرنوش کاویانی دامپزشکی 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403