درباره گروه

 

گروه آموزشی یهداشت مواد غذایی در سال 1392 تاسیس گردید.

در حال حاضر این گروه با سه نفر عضو هیات علمی (استادیار) در امر آموزش دانشجویان در مقاطع و رشته های زیر فعالیت می نماید:

مقطع کارشناسی پیوسته

رشته بهداشت مواد غذایی

مقطع کارشناسی ارشد

رشته یهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی