دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

بهداشت و کنترل شیر و فرآورده ها

نام درس بهداشت و کنترل شیر و فرآورده ها
کد درس 1412012
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز